Sammanträde: KF/2017-03-27

Sammanträdesdatum:
2017-03-27

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Fastställande av föredragningslistan
2 Enkla frågor
3 Svar på interpellation av Payam Moula (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående ickevalsalternativ i hemtjänsten KS/2016:372
4 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående rutin för videosamtal för hemtjänstkunder och äldreboenden KS/2016:405
5 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) till kommunstyrelsens ordförande angående extratjänster KS/2016:406
6 Svar interpellation av Linda Cigén (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående kommunala skolor i alla stadsdelar KS/2017:40
7 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) och Hans Mattsson (V) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående radonmätning KS/2017:97
8 Svar på interpellation av Marie Cham (MP) till kompetensnämndens ordförande om hälsokommunikatörer KS/2017:99
9 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående mätstationer för partikelhalter KS/2017:105
10 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till tekniska nämndens ordförande angående hastighetssänkning och buller KS/2017:106
11 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen KS/2017:102
12 Finansrapport för 2016 KS/2016:57
13 Exploateringsavtal med Terminal Real Estate Sweden AB (TRES) och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) avseende ny bussdepå vid Tomteboda terminalanläggning KS/2016:360
14 Detaljplan för Tomteboda KS/2016:360
15 Riktlinjer för bostadsförsörjning KS/2017:93
16 Svar på motion av Martin Eliasson (S) ang Q-märkning av Huvudstas kvarvarande historiska bebyggelse KS/2015:444
17 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående att bygga en ny simhall i Solna KS/2015:134
18 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) och Susanna Güven (S) angående smartare parkeringspolitik KS/2016:23
19 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående Solna stads ägaransvar för Friends Arena KS/2016:179
20 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om flera öppna förskolor i Solna KS/2016:199
21 Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om "nätvandring" KS/2016:234
22 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KS/2016:268
23 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KS/2015:210
24 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KS/2016:25
25 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KS/2016:227
26 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KS/2016:291
27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KS/2015:25
28 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KS/2013:94
29 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KS/2016:135
30 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om uppdatering av Solnas energiplan KS/2016:330
31 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Ola Håkansson (MP) om Bagartorps framtid KS/2017:35
32 Avsägelser KS/2014:416 KS/2014:424
33 Val
34 Meddelanden KS/2016:202