Sammanträde: KF/2017-03-27

Sammanträdesdatum:
2017-03-27

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§87 Fastställande av föredragningslistan
§88 Enkel fråga av Bernhard Huber (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande ang nämndrutiner i frågan om nedläggning av kommunala verksamheter KS/2017:137
§89 Svar på interpellation av Payam Moula (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående ickevalsalternativ i hemtjänsten KS/2016:372
§90 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående rutin för videosamtal för hemtjänstkunder och äldreboenden KS/2016:405
§91 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) till kommunstyrelsens ordförande angående extratjänster KS/2016:406
§92 Svar interpellation av Linda Cigéhn (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående kommunala skolor i alla stadsdelar KS/2017:40
§93 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen KS/2017:102
§94 Finansrapport för 2016 KS/2016:57
§95 Exploateringsavtal med Terminal Real Estate Sweden AB (TRES) och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) avseende ny bussdepå vid Tomteboda terminalanläggning KS/2016:360
§96 Detaljplan för Tomteboda KS/2016:360
§97 Riktlinjer för bostadsförsörjning KS/2017:93
§98 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) och Hans Mattsson (V) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående radonmätning KS/2017:97
§99 Svar på interpellation av Marie Cham (MP) till kompetensnämndens ordförande om hälsokommunikatörer KS/2017:99
§100 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående mätstationer för partikelhalter KS/2017:105
§101 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till tekniska nämndens ordförande angående hastighetssänkning och buller KS/2017:106
§102 Svar på motion av Martin Eliasson (S) ang Q-märkning av Huvudstas kvarvarande historiska bebyggelse KS/2015:444
§103 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående att bygga en ny simhall i Solna KS/2015:134
§104 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) och Susanna Güven (S) angående smartare parkeringspolitik KS/2016:23
§105 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående Solna stads ägaransvar för Friends Arena KS/2016:179
§106 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om flera öppna förskolor i Solna KS/2016:199
§107 Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om "nätvandring" KS/2016:234
§108 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KS/2016:268
§109 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KS/2015:210
§110 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KS/2016:25
§111 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KS/2016:227
§112 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KS/2016:291
§113 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KS/2015:25
§114 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KS/2013:94
§115 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KS/2016:135
§116 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om uppdatering av Solnas energiplan KS/2016:330
§117 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Ola Håkansson (MP) om Bagartorps framtid KS/2017:35
§118 Avsägelse i tekniska nämnden KS/2014:416
§119 Avsägelse i valnämnden KS/2014:424
§120 Meddelanden KS/2016:202
§121 Nya motioner KS/2017:125 KS/2017:126 KS/2017:128 KS/2017:136
§122 Nya interpellationer KS/2017:127 KS/2017:130 KS/2017:131 KS/2017:138