Sammanträde: BUN/2016-05-25

Sammanträdesdatum:
2016-05-25

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§37 Fastställande av föredragningslistan
§38 Förvaltningschefen informerar
§39 Rutin för arbetet med att främja närvaro och uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro BUN/2016:380
§40 Läsårstider för läsåret 2017/2018 BUN/2016:400
§41 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2015 på barn- och utbildningsförvaltningen BUN/2016:401 BUN/2016:401
§42 Yttrande till kommunstyrelsen gällande rekommendation på reviderat avtal från KSL gällande Gymnasieantganingen Stockholms läns tjänster BUN/2016:252
§43 Verksamhetsplan och budget 2015 förtydligande av ersättning till lokalkostnader för grundskolan BUN/2016:412
§44 Tillsyn av verksamheten vid fristående förskolan Lingontuvan BUN/2016:149
§45 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan I Ur och Skur Järvastaden BUN/2016:126
§46 Anmälan av delegationsbeslut
§47 Post- och ärendelista
§48 Inkomna meddelanden
§49 Övrigt