Sammanträde: ON/2017-03-21

Sammanträdesdatum:
2017-03-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§25 Fastställande av föredragningslista
§26 Information
§27 Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag (KS/2016:24) ON/2017:1
§28 Yttrande över motion av Marina Peregonchuk (MP) om giftfri miljö i äldreomsorgen M:34/2016 ON/2016:139
§29 Yttrande över motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre M:36/2016 ON/2016:140
§30 Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende år 2016 ON/2017:23
§31 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende enstaka platser med LOV-avtal år 2016 ON/2017:42
§32 Omvårdnadsnämndens patientsäkerhetsberättelse 2016 ON/2017:38
§33 Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2016 ON/2017:27
§34 Upphandling av verksamhetsdrift av gruppbostaden Spårvägen 12 ON/2017:17
§35 Inkomna upprättade handlingar
§36 Anmälan av delegationsbeslut
§37 Rapport från kontaktpolitiker
§38 Övrigt