Sammanträde: BND/2017-04-05

Sammanträdesdatum:
2017-04-05

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§31 Fastställande av föredragningslista
§32 Motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer BND/2017:146
§33 Ändring kv Lagern BND/2016:877
§34 Detaljplan för del av Järva 2:15 BND/2016:768
§35 Snöskatan BND/2017:133
§36 Hagalund 3:1 och 2:4 BND/2017:134
§37 Järva 2:16 Betongstation BND/2015:1677
§38 Björkkällan 5 BND/2016:905
§39 Sekretessbelagd
§40 Sekretessbelagd
§41 Förvaltningschefen informerar BND/2016:226
§42 Frågor till förvaltningen
§43 Ärendelista
§44 Anmälan av delegationslista
§45 Övrigt