Sammanträde: BUN/2016-12-14

Sammanträdesdatum:
2016-12-14

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§104 Fastställande av föredragningslista
§105 Förvaltningschefen informerar
§106 Verksamhetsplan och budget 2017, reviderad BUN/2016:695
§107 Attestantförteckning 2017 BUN/2016:1033
§108 Avskrivning av kundfordringar BUN/2016:1034
§109 Ansökan från S2H Förskolor AB om godkännande som huvudman vid fristående förskolan Månstrålens förskola BUN/2016:1111
§110 Tillsyn av verksamheten vid enskild pedagogisk omsorg vid JB:s dagbarngrupp BUN/2016:816
§111 Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V) om öppna förskolor i alla stadsdelar BUN/2016:668
§112 Yttrande över motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen BUN/2016:986
§113 Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor BUN/2016:835
§114 Yttrande över motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna BUN/2016:1027
§115 Svar på nämndinitiativ från (V) om kompletterande information till årsredovisningen BUN/2016:641
§116 Anmälan av delegationsbeslut
§117 Post- och ärendelista
§118 Övrigt