Sammanträde: BND/2017-03-01

Sammanträdesdatum:
2017-03-01

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§14 Fastställande av föredragningslista
§15 Ugnen 6, Ansökan om utdömande av vite BND/2015:201
§16 Byggnadsnämndens årsredovisning 2016 BND/2016:426
§17 Svar på motion av Gunilla Åberg och Gösta Mårtensson (S) om strandbad i Huvudsta BND/2016:224
§18 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna BND/2016:753
§19 Kastanjen 8 BND/2016:928
§20 Älgörten, Nybyggnad av förskola BND/2016:926
§21 Sekretessbelagd
§22 Sekretessbelagd
§23 Sekretessbelagd
§24 Sekretessbelagd
§25 Sekretessbelagd
§26 Förvaltningschefen informerar
§27 Frågor till förvaltningen
§28 Ärendelista
§29 Anmälan av delegationslista
§30 Övrigt