Sammanträde: KS/2016-09-12

Sammanträdesdatum:
2016-09-12

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§123 Fastställande av föredragningslistan
§124 Yttrande över ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050” KS/2016:159
§125 Svar på motion av Payam Moula (S) och Cecilia Bravo (S) angående att bekämpa ungdomsarbetslösheten och höja livskvaliteten för äldre KS/2015:538
§126 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) till kommunstyrelsens ordförande ang öppna trådlösa nätverk i Solna KS/2016:136
§127 Avsägelse i Svealands kustvattenvårdsförbund KS/2015:65
§128 Avsägelse i Mälarens vattenvårdsförbund KS/2015:66
§129 Avsägelse i Östra Sveriges luftvårdsförbund KS/2015:67
§130 Anmälan av delegationsbeslut
§131 Anmälan av ärenden
§132 Nämndinitiativ av Bernhard Huber (MP) om arrendeavtal med Circle K (Ratten 1) KS/2016:280