Sammanträde: BND/2016-05-18

Sammanträdesdatum:
2016-05-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§43 Fastställande av föredragningslistan
§44 Extra nämndsammanträde
§45 Delegationsordning för byggnadsnämnden BND/2015:5
§46 Plaunuppdrag ändring av Biomedicum (BND/2016:379) BND/2016:379
§47 Detaljplan för kv Motorn (BND/2015:451) BND/2015:451
§48 Detaljplan för kv Ballongberget m fl (BND:2015:99) BND/2015:99
§49 Resedan 6 (BND/2016:115) BND/2016:115
§50 Pyrolan 1, nybyggnad av flerbostadshus (BND/2016:273) BND/2016:273
§51 Järva 4:9, nybyggnad av ishall (BND/2016:225) BND/2016:225
§52 Stenbackaskolan, rivning BND/2016:208
§53 Förvaltingschefen informerar
§54 Information
§55 Frågor till förvaltningen
§56 Ärendelista
§57 Anmälan av delegationsbeslut
§58 Övrigt