Sammanträde: KFN/2016-05-26

Sammanträdesdatum:
2016-05-26

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§35 Fastställande av föredragningslista
§36 Information
§37 Medarbetarenkät HME resultat 2016 KFN/2016:69
§38 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Birgit Aquilonius (S) om att stärka läs- och matematikförmågan hos barn i utsatta situationer KFN/2016:72
§39 Svar på motion av Lena Alfredson (S) och Sara Kukka-Salam (S) angående utbyggnad av Bergshamra bibliotek KFN/2016:73
§40 Beslut om Solna stads musikstipendier 2016 KFN/2016:16
§41 Beslut om kulturföreningsbidrag till Föreningen Ett Levande Hagalund KFN/2016:4
§42 Beslut om kulturföreningsbidrag till Föreningen Bergshamra för alla KFN/2016:4
§43 Beslut om kulturföreningsbidrag till Föreningen Nordic Science Art Center KFN/2016:4
§44 Meddelanden KFN/2016:17 KFN/2016:56
§45 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2016:32
§46 Anmälan av ärendelista KFN/2016:31
§47 Övriga frågor