Sammanträde: TND/2016-12-07

Sammanträdesdatum:
2016-12-07

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§120 Fastställande av föredragningslista
§121 Närvarorätt
§122 Sekretessbelagd TND/2016:1510
§123 Månadsuppföljning per oktober TND/2016:642
§124 Tekniska nämndens reviderade verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning på 2018-2019 TND/2016:1341
§125 Utvärdering och fortsatt inriktning för stadsodling TND/2016:531
§126 Lägesrapport konkurrensplan TND/2016:88
§127 Förvaltningschefen informerar
§128 Frågor till förvaltningen
§129 Anmälan av delegationsbeslut
§130 Ärendelista
§131 Övrigt