Sammanträde: KS/2016-08-15

Sammanträdesdatum:
2016-08-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§104 Fastställande av föredragningslista
§105 Planuppdrag för Strået 1 och Gräset 1, samt del av Bergshamra 2:3 i södra Bergshamra KS/2015:504
§106 Exploateringsavtal avseende kv Grankällan i Järvastaden KS/2012:59
§107 Detaljplan för kv Grankällan i Järvastaden KS/2012:59
§108 Bestämmelser för förtroendevalda vid föräldraledighet KS/2014:387
§109 Bildande av grundvattenråd KS/2016:241
§110 Yttrande över samrådsförslag avseende detaljplan för kv Fredspipan mfl, Gesällvägen/Östra Madenvägen i Hallonbergen, Sundbyberg KS/2016:257
§111 Samråd E18, Trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron KS/2015:219
§112 Yttrande över betänkandet "Plats för fler som bygger mer" (SOU 2015:105) KS/2016:157
§113 Yttrande över departementspromemorian Otillåtna bosättningar (DS 2016:17) KS/2016:221
§114 Remissvar på förslaget om ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds2016:21) KS/2016:259
§115 Svar på promemoria om nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga KS/2016:258
§116 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KS/2015:25
§117 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V) om antiziganism KS/2015:587
§118 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V) om kollektivhus KS/2015:588
§119 Svar på motion Gunnar Ljuslin (V) om renovering av Signalistens hyreslägenheter enligt Järvamodellen KS/2015:619
§120 Anmälan av delegationsbeslut
§121 Anmälan av ärenden
§122 Meddelande: Förvaltningsrättens dom om avslag av överklagande avseende ärende om markbyte med Råsta Holding AB KS/2015:265