Sammanträde: ON/2012-12-04

Sammanträdesdatum:
2012-12-04

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§110 Fastställande av föredragningslista
§111 Information
§112 Avskrivning av osäkra fordringar 2012 ON/2012:138
§113 Attestantförteckning 2013 ON/2012:137
§114 Avtalsuppföljning av daglig verksamhet (LSS) ON/2012:132
§115 Rapportering av ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2013 ON/2012:65
§116 Inkomna och upprättade handlingar
§117 Meddelanden
§118 Anmälan av delegationsbeslut
§119 Rapport från kontaktpolitiker
§120 Övriga frågor
§121 Antagande av utförare av verksamhetsdrift på Oskarsro ON/2009:94
§122 Antagande av utförare för gruppbostaden Jungfrudansen 19 B ON/2012:73