Sammanträde: MHN/2016-05-17

Sammanträdesdatum:
2016-05-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§11 Fastställande av föredragningslistan
§12 Information
§13 Budgetuppföljning per 31 mars 2016 MHN/2015:21
§14 Inriktning miljöstipendium (ECOS 2016-765) MHN/2016:5
§15 Samrådsyttrande detaljplan för kv. Byggmästaren (ECOS 2015-866) MHN/2016:7
§16 Nämndinitiativ angående uppföljning av remissvar till byggnadsnämnden MHN/2016:3
§17 Anmälan av delegationsbeslut
§18 Övriga frågor