Sammanträde: TND/2016-05-18

Sammanträdesdatum:
2016-05-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§44 Fastställande av föredragningslista
§45 Budgetuppföljning för tekniska nämnden per 2016-03-31 TND/2016:642
§46 Beslut om förfrågningsunderlag tjänster för insamling av fettavfall TND/2015:1122
§47 Sekretessbelagd
§48 Lägesrapport konkurrensplan maj 2016 TND/2016:88
§49 Lägesrapport kontaktcenter per april 2016 TND/2016:95
§50 Förvaltningschefen informerar - Status fastighetsverksamheten - Information inför Delårsrapport per april
§51 Frågor till förvaltningen
§52 Anmälan av delegationsbeslut
§53 Ärendelista
§54 Övrigt