Sammanträde: BND/2016-12-07

Sammanträdesdatum:
2016-12-07

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§140 Fastställande av föredragningslista
§141 Budgetuppföljning för Byggnadsnämnden 2016 BND/2016:331
§142 Namnförslag från Solna kyrkoråd BND/2016:893
§143 Detaljplan för del av Järva 4:9 (blivande kv Idrottsplatsen) BND/2016:879
§144 Ändring av detaljplan för kv Lagern mm BND/2016:877
§145 Detaljplan för Fröet 1 BND/2015:35
§146 Detaljplan för del av Huvudsta 4:15, Elevhem i Karlberg BND/2015:19
§147 Aprikosen 3 BND/2016:762
§148 Järva 2:1, Igelbäckens naturreservat BND/2016:839
§149 Nämndinitiativ gällande riktlinjer för bygglovsbefrielse av solceller på en- och tvåbostadshus BND/2016:883
§150 Nämndinitiativ gällande inventering av privata skyltar, lås mm. BND/2016:681
§151 Stadsmiljöpris 2016 BND/2016:897
§152 Ugnen 6, Förbud mot användning av byggnaden BND/2015:201
§153 Frågor till förvaltningen
§154 Ärendelista
§155 Anmälan av delegationsbeslut
§156 Övrigt