Sammanträde: SN/2017-03-21

Sammanträdesdatum:
2017-03-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§18 Fastställand av föredragningslista
§19 Information
§20 Socialnämndens årsredovisning för 2016 SN/2016:313
§21 Redovisning av öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 2016 SN/2017:29
§22 Tidsplan för avtalsuppföljning under 2017 SN/2017:15
§23 Sekretessbelagd
§24 Förändrad rutin för medicinskt ansvarig sjuksköterskas rapportering till socialnämnden SN/2017:57
§25 Delegationsbeslut SN/2017:54
§26 Meddelanden SN/2016:187 SN/2017:39 SN/2017:57