Sammanträde: BUN/2016-04-13

Sammanträdesdatum:
2016-04-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§23 Fastställande av föredragningslistan
§24 Förvaltningschefen informerar
§25 Budgetuppföljning per den 31 mars 2016 BUN/2016:256
§26 Införande av ansökningsperioder för ansökan om skolgång vid grundskola i Solna BUN/2016:269 BUN/2016:269
§27 Samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen - Missiv BUN/2016:229
§28 Sekretessbelagd BUN/2016:174
§29 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Agnesberg BUN/2015:897
§30 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Imagination International PreSchool BUN/2016:127
§31 Sekretessbelagd BUN/2015:953
§32 Ansökan från Förskolan Nyfiken frilufts AB om godkännande som huvudman vid fristående förskolan I Ur och Skur Grönlingen BUN/2016:265
§33 Anmälan av delegationsbeslut
§34 Post- och ärendelista
§35 Inkomna meddelanden
§36 Övrigt