Sammanträde: ON/2016-05-24

Sammanträdesdatum:
2016-05-24

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§49 Fastställande av föredragningslistan
§50 Information ON/2016:74
§51 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1:a kvartalet 2016. (ON/2016:55) ON/2016:55
§52 Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting samt kommunerna i Stockholms län för omhändertagande av avlidna. (ON/2016:61) ON/2016:61
§53 Fördelning av medel ur Linnea Perssons och Margareta Pettersons fonder (ON/2016:46) ON/2016:46
§54 Inkomna upprättade handlingar
§55 Delegationsbeslut
§56 Meddelanden
§57 Rapport från kontaktpolitiker
§58 Övriga frågor