Sammanträde: KFN/2017-03-16

Sammanträdesdatum:
2017-03-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§14 Fastställande av föredragningslista
§15 Information
§16 Årsredovisning 2016 KFN/2016:15
§17 Svar på remiss av Strategi för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism (KS/2016:365) KFN/2016:146
§18 Anmälan av ärendelista KFN/2017:22
§19 Övrigt