Sammanträde: KS/2016-06-20

Sammanträdesdatum:
2016-06-20

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§80 Fastställande av föredragningslista
§81 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 – 2019 KS/2016:17
§82 Delårsrapport per april 2016 KS/2015:287
§83 Finansrapport per den 30 april 2016 KS/2016:57
§84 Exploateringsavtal avseende fastigheten Signalen 3 KS/2015:552
§85 Detaljplan för del av kv. Signalen KS/2015:552
§86 Förlängning av markanvisning för del av fastigheten Huvudsta 4:11 invid kv Styckjunkaren KS/2014:217
§87 Principöverenskommelse och planuppdrag för utveckling av del av fastigheten Startboxen 3 vid Järva krog KS/2016:211
§88 Principöverenskommelse och planuppdrag för del av fastigheten Torsken 2 i Bergshamra centrum KS/2016:212
§89 Principöverenskommelse och planuppdrag för utveckling av kvarteren Farao och Uarda (Arenastaden) KS/2016:213
§90 Principöverenskommelse och planuppdrag för utveckling av kvarteret Banken 11 i Solna centrum och bidrag till Solna stads medfinansiering av utbyggnaden av tunnelbana fån Odenplan till Arenastaden KS/2016:214
§91 Antagande av strategi för Solnas gröna offentliga miljöer, parker, platser och gatumiljöer – Grönplan för Solna, ”Hela Solnas landskap” KS/2014:189
§92 Medlemskapsansökan till nätverket Sveriges Ekokommuner KS/2016:215
§93 Yttrande över betänkandet "Låt fler forma framtiden" (SOU 2016:5) KS/2016:120
§94 Reviderat avtal med KSL för gymnasieantagning Stockholms läns tjänster KS/2016:104
§95 Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting samt kommunerna i Stockholms län för omhändertagande av avlidna KS/2016:103
§96 Svar på motion Gunilla Åberg (S) och Birgit Aquilonius (S) angående att stärka läs- och matematikförmåga hos barn i utsatta situationer KS/2016:176
§97 Svar på motion av Lena Alfredsson (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang utbyggnad av Bergshamra bibliotek KS/2016:174
§98 Avsägelse i trygghetsrådet KS/2015:162
§99 Fyllnadsval i trygghetsrådet KS/2015:162
§100 Anmälan av delegationsbeslut
§101 Anmälan av ärenden
§102 Meddelande KS/2016:160
§103 Nämndinitiativ angående analys av volymberäkningar för kultur- och fritidsnämnden KS/2016:239