Sammanträde: KPN/2016-05-11

Sammanträdesdatum:
2016-05-11

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§9 Fastställande av föredragningslista
§10 Status mottagning av nyanlända med PUT, muntlig information Yvonne Petersson Svensson
§11 Vägval & tidsplan upphandling vuxenutbildning, muntlig information Natalia Gura
§12 Budgetuppföljning per 31 mars 2016 KN/2016:6
§13 En brukarundersökning om Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet KN/2016:7
§14 Yttrande över motion av Payam Moula (S) och Cecilia Bravo (S) - Att bekämpa ungdomsarbetslösheten och höja livskvaliteten för äldre KN/2015:39
§15 Anmälan av delegationsbeslut
§16 Meddelanden
§17 Övriga frågor