Sammanträde: ON/2016-11-15

Sammanträdesdatum:
2016-11-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§90 Fastställande av föredragningslista
§91 Information
§92 Avtalsuppföljning 2016 hemtjänstutförare med fler än 10 kunder samt trygghetslarm och nattpatrull ON/2016:117
§93 Avtalsuppföljning 2016 hemtjänstutförare med färre än 10 kunder ON/2016:118
§94 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2016 ON/2016:55
§95 Sammanträdesdagar 2017 ON/2016:121
§96 Inkomna upprättade handlingar
§97 Anmälan av delegationsbeslut
§98 Rapport från kontaktpolitiker
§99 Övriga frågor