Sammanträde: MHN/2016-12-13

Sammanträdesdatum:
2016-12-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§40 Fastställande av föredragningslista
§41 Information
§42 Budgetuppföljning per oktober (Ecos MHN/2015-1534) MHN/2015:21
§43 Sammanträdestider 2017 MHN/2016:21
§44 Avtal mellan Stockholm Vatten AB och kommunerna Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Solna och Sundbyberg om samverkan inom Edsvikens avrinningsområde åren 2017-2020 (Ecos MHN/2016-1812) MHN/2016:25
§45 Remissyttrande om cykelfrämjande arbetsplatser (Ecos MHN/2016-1678) MHN/2016:18
§46 Remissyttrande om handlingsplan för mikroplast (Ecos MHN/2016-1726) MHN/2016:20
§47 Samrådsyttrande, detaljplan för kv Motorn (Ecos MHN/2016-1895) MHN/2016:27
§48 Yttrande över program för del av Huvudsta 3:1 och kv Krukmakaren (Ecos MHN/2016-1818) MHN/2016:22
§49 Frågor till förvaltningen
§50 Anmälan av delegationsbeslut
§51 Övrigt