Sammanträde: ON/2017-02-21

Sammanträdesdatum:
2017-02-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§14 Fastställande av föredragningslista
§15 Information
§16 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2016 4:e kvartalet ON/2016:55
§17 Strategi för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism ON/2016:141
§18 Avtalsuppföljning av grupp- och servicebostäder enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2016 ON/2017:20
§19 Avtalsuppföljning av daglig verksamhet enligt LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) 2016 ON/2017:21
§20 Sekretessbelagd ON/2016:142
§21 Inkomna upprättade handlingar
§22 Anmälan av delegationsbeslut
§23 Rapport från kontaktpolitiker
§24 Övriga frågor