Sammanträde: TND/2017-03-15

Sammanträdesdatum:
2017-03-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§20 Fastställande av föredragningslista
§21 Sekretessbelagd TND/2016:417
§22 Sekretessbelagd TND/2016:1488
§23 Sekretessbelagd TND/2015:1056
§24 Sekretessbelagd TND/2016:1642
§25 Årsredovisning för tekniska nämnden 2016 TND/2016:1341
§26 Återrapportering Sjövägen TND/2015:119 TND/2015:119
§27 Nya föreskrifter om avfallshantering för Solna stad TND/2016:1292
§28 Yttrande över motion gällande att införa miljözoner i Solna TND/2016:1482
§29 Nämndinitiativ angående trafikmätning på Råsta strandväg TND/2016:1680
§30 Nämndinitiativ angående att ta bort farliga cykeltrafikhinder TND/2016:1439
§31 Nämndinitiativ angående att tillåta cykeltrafik på fler gator TND/2016:1438
§32 Förvaltningschefen informerar
§33 Frågor till förvaltningen
§34 Anmälan av delegationsbeslut
§35 Anmälan av ärendelista
§36 Övrigt