Sammanträde: SN/2017-02-21

Sammanträdesdatum:
2017-02-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§1 Fastställande av föredragningslista
§2 Information
§3 Sekretessbelagd SN/2017:21
§4 Yttrande över motion om att införa modellen Bostad först i Solna SN/2015:205
§5 Förslag till nya riktlinjer för handläggning av ärenden som rör vuxna SN/2016:271
§6 Omställning av arbetet med ensamkommande flyktingbarn SN/2017:27
§7 Tillsynsplan för 2017 för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel SN/2017:36
§8 Sekretessbelagd SN/2016:218
§9 Avtalsuppföljning – Farsta ungdomsboende för ensamkommande flyktingungdomar SN/2016:278
§10 Avtalsuppföljning - Norrgårdens ungdomsboende SN/2016:307
§11 Svar på remiss av strategi för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism (KS/2016:365) SN/2016:300
§12 Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning - särskilt förordnad vårdnadshavare SN/2016:45
§13 Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning - stödboende SN/2016:45
§14 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen SN/2017:17
§15 Meddelanden SN/2015:215 SN/2016:165 SN/2016:212 SN/2016:213 SN/2016:284 SN/2016:286 SN/2017:16 SN/2017:33
§16 Anmälan av delegationsbeslut
§17 Övrigt