Sammanträde: SN/2012-11-20

Sammanträdesdatum:
2012-11-20

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Upprop
2 Justering
3 Fastställande av dagordning
§62 Ramavtal insatser för vuxna med missbruk SN/2011:264
§63 Information
§64 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tillsyn av hälso- och sjukvårdens kvalitet i socialpsykiatrins gruppboenden 2012 SN/2012:243
§65 Sammanställning av avvikelserapporter som gäller hälso- och sjukvården under 2012 i socialpsykiatrins gruppboenden 2012 SN/2012:243
§66 Månadsuppföljning t.o.m. oktober 2012 SN/2012:120
§67 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen SN/2012:85
§68 Samverkansavtal om gemensamt familjevåldsteam för personer som utövar våld i nära relationer SN/2012:251
§69 Redovisning Öppna Jämförelser Brottsoffer - våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 SN/2012:217
§70 Tjänstgöring individ- och familjeutskottet 2013 SN/2012:221
§71 Meddelanden
§72 Anmälan av delegationsbeslut
§73 Övriga frågor