Sammanträde: BND/2016-11-09

Sammanträdesdatum:
2016-11-09

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§125 Fastställande av föredragningslista
§126 Detaljplan för Gräset och Strået BND/2016:640
§127 Detaljplan för Torsken BND/2016:647
§128 Info om detaljplan för Banken (Solna Centrum)
§129 Detaljplan för Motorn BND/2015:451
§130 Detaljplan för del av Bellona 5 BND/2015:130
§131 Detaljplan för Tomteboda BND/2015:137 BND/2016:137
§132 Signalen 3, Pyramidvägen 7 - Nybyggnad av kontorshus BND/2016:783
§133 Fregatten 1 Rivning av enbostadshus, lov i efterhand BND/2015:493
§134 Byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2017 BND/2016:809
§135 Förvaltningschefen informerar - Status överklagande bygglov och planer - Stadsmiljöpriset 2016
§136 Frågor till förvaltningen
§137 Ärendelista
§138 Anmälan av delegationsärenden
§139 Övrigt