Sammanträde: KPN/2017-06-13

Sammanträdesdatum:
2017-06-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§19 Fastställande av föredragningslista
§20 Information om auktorisation
§21 Information om utvärdering av bosättningsstöd för nyanlända KN/2017:19
§22 Delårsrapport januari - april 2017 KN/2016:13
§23 Budgetuppföljning 31 mars 2017 KN/2016:13
§24 Yttrande över motion om IT-Guide KN/2017:14
§25 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet KN/2017:20
§26 Attestförteckning 2017 KN/2017:1
§27 Anmälan av delegationsbeslut
§28 Meddelanden
§29 Övriga frågor