Sammanträde: TND/2016-10-26

Sammanträdesdatum:
2016-10-26

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§98 Fastställande av föredragningslista
§99 Delårsrapport per augusti 2016 TND/2016:642
§100 Tekniska nämnden verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019 TND/2016:1341
§101 Lägesrapport konkurrensplan oktober 2016 TND/2016:88
§102 Lägesrapport kontaktcenter per september 2016 TND/2016:95
§103 Sekretessbelagd TND/2016:770
§104 Frågor till förvaltningen
§105 Anmälan av delegationsbeslut
§106 Ärendelista
§107 Övrigt