Sammanträde: KF/2015-08-31

Sammanträdesdatum:
2015-08-31

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§161 Fastställande av föredragningslista
§162 Enkel fråga av Tobias Östberg (MP) till kommunstyrelsens angående minskade öppettider vid tunnelbaneuppgångar KS/2015:447
§163 Enkel fråga av Jenny Hjalmarsson (S) till kommunstyrelsens ordförande ang hjärtstartare i stadshuset KS/2015:448
§164 Enkel fråga av Göran Thingwall (BEP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående Bergshamraskolans underskott KS/2015:449
§165 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående markbyte med Råsta Holding KS/2015:251
§166 Svar på interpellation av Tommy Rosén (S) till tekniska nämndens ordförande angående sanering av marken vid Solnas båtklubbar KS/2015:295
§167 Svar på interpellation av Tomas Magnusson (V) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående Solnas plats på Miljöaktuellts kommunranking KS/2015:299
§168 Svar på interpellation av Rebecca Hedenstedt (V) till socialnämndens ordförande angående stadens insatser mot barnfattigdom KS/2015:300
§169 Förlängning av interimistiskt skydd av träd i Nationalstadsparken KS/2015:326
§170 Antagande av miljöpolicy
§171 Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015. Kommuninvest KS/2015:315
§172 Svar på motion av Sophia Andersson (S) angående att skapa ytterligare sommarjobb för inventering av eftersatt gatuunderhåll KS/2014:135
§173 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående närvarorätt KS/2014:408
§174 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V) om att införa socialtjänst på nätet i Solna KS/2014:134
§175 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående rutiner för hantering av nämndinitiativ i Solna kommun KS/2015:206
§176 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361 KS/2014:422
§177 Avsägelse i kommunstyrelsen KS/2014:339
§178 Avsägelse barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§179 Avsägelser i byggnadsnämnden KS/2014:415
§180 Avsägelse i omvårdnadsnämnden KS/2014:422
§181 Avsägelse i Norrenergi AB KS/2014:432
§182 Avsägelse i Norrenergi miljö AB KS/2014:433
§183 Avsägelse i arvodeskommittén KS/2014:338
§184 Fyllnadsval i Byggnadsnämnden KS/2014:415
§185 Fyllnadsval i Norrenergi AB KS/2014:432
§186 Fyllnadsval i Norrenergi miljö KS/2014:433
§187 Meddelanden
§188 Svar på interpellation av Tomas Magnusson (V) till tekniska nämndens ordförande angående dubbdäcksförbud KS/2015:301
§189 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående Kulturskolans verksamhetslokaler KS/2015:302
§190 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) och Göran Thingwall (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående tillgång till nämnders handlingar KS/2015:303
§191 Svar på interpellation av Göran Thingwall (BEP) till socialnämndens ordförande angående bildande av Vänort i Rumänien KS/2015:304
§192 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten KS/2015:364
§193 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående korttidsanställd personal i förskolan KS/2015:351
§194 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till kompetensnämndens ordförande angående vuxenutbildning KS/2015:352
§195 Svar på interpellation av Rebecca Hedenstedt (V) till socialnämndens ordförande angående ansökningsprocessen för att erhålla försörjningsstöd KS/2015:354
§196 Anmäld motion KS/2015:444
§197 Anmälda interpellationer KS/2015:445 KS/2015:446