Sammanträde: KFN/2016-04-21

Sammanträdesdatum:
2016-04-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§26 Fastställande av föredragningslista
§27 Information
§28 Månadsuppföljning per den 31 mars 2016 KFN/2016:11
§29 Svar på motion av Gunilla Åberg och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta KFN/2016:48
§30 Biblioteksplan 2017-2023 KFN/2016:57
§31 Utvärdering av samarbete mellan Solna kulturskola och Kultur Sundbyberg, samt beslut om fortsatt samarbete KFN/2016:58
§32 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2016:32
§33 Anmälan av ärendelista KFN/2016:31
§34 Övriga frågor