Sammanträde: KF/2016-01-25

Sammanträdesdatum:
2016-01-25

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§1 Fastställande av föredragningslista
§2 Enkel fråga av Gunnar Ljuslin (V) till tekniska nämndens ordförande angående halkbekämpning KS/2016:20
§3 Enkel fråga av Tobias Östberg (MP)till kommunstyrelsens ordförande angående broförbindelse KS/2016:30
§4 Enkel fråga av Björn Bränngård (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående brandskydd vid äldreboenden KS/2016:32
§5 Enkel fråga av Joar af Ekenstam (MP) till byggnadsnämndens ordförande angående bygglovsprocessen för solceller KS/2016:33
§6 Svar på interpellation av Therese Ekengren (V) och Attila Yavuz (V) till socialnämndens ordförande ang. handlingsplan för att hjälpa våldsutsatta med bostad KS/2015:540
§7 Svar på interpellation av Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående kontrollen av Solnas leverantörer KS/2015:547
§8 Svar på interpellation av Jenny Hjalmarsson (S) till omvårdnadsnämndens ordförande ang trygga och tillgängliga bostäder för äldre KS/2015:579
§9 Svar på interpellation av Signe Levin (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående förebyggande hembesök KS/2015:580
§10 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående lärarlegitimation KS/2015:581
§11 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående arbetsplatser i Solna KS/2015:609
§12 Svar på interpellation av Martin Marmgren (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående tillgänglighet i Arenastaden KS/2015:615
§13 Fastställande av avfallstaxa från 25 januari 2016 KS/2015:597
§14 Principöverenskommelse mellan Trafikverket och Solna stad inför utredning av tunnelförläggning av Huvudstaleden i Solna och planläggning av Mälarbanan genom Solna KS/2015:604
§15 Överenskommelse om exploatering avseende bebyggelse för bostäder inom kvarteret Slingan i Råsunda KS/2014:149
§16 Detaljplan för kv Slingan 1 m.fl. KS/2014:149
§17 Exploateringsavtal samt tilläggsöverenskommelse till principöverenskommelse avseende bebyggelse för kontor inom Tygeln 2 m fl, Hagalund KS/2013:29
§18 Detaljplan för fastigheten Tygeln 2 m. fl. KS/2013:29
§19 Ändring i Omvårdnadsnämndens reglemente KS/2015:599
§20 Redovisning av obesvarade motioner december 2015 KS/2015:595
§21 Svar på motion av Georgios Kontorinis (S) angående epostkonton för stadens förtroendevalda KS/2012:405
§22 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V) om ekologiskt och närodlat KS/2013:361
§23 Svar på motion av Joar af Ekenstam (MP) och Bernhard Huber (MP) om att uppdatera stadens finanspolicy KS/2015:349
§24 Svar på motion av Susanne Nordling (MP) om att stadsodling utvecklar staden KS/2013:362
§25 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående adresser runt Bergshamra torg KS/2014:407
§26 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§27 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§28 Avsägelse i kommunstyrelsen KS/2014:339
§29 Avsägelse i Råsunda förstad AB KS/2014:429
§30 Avsägelse i Råsunda förstad AB KS/2014:429
§31 Avsägelse i Fastighets AB Falkeneraren KS/2014:428
§32 Avsägelse i Fastighets AB Falkeneraren KS/2014:428
§33 Avsägelse i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna KS/2014:426
§34 Fyllnadsval i kommunstyrelsen KS/2014:339
§35 Fyllnadsval i socialnämnden KS/2014:420
§36 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna KS/2014:426
§37 Fyllnadsval i Djurförsöksetiska nämnden avdelning 1 KS/2015:37
§38 Anmälan av övrig resurs, 30% av heltid KS/2014:341
§39 Svar på interpellation av Rebecca Hedenstedt (V) och Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående barngruppernas storlek på fritidshemmen KS/2015:618
§40 Svar på motion av Kjell Johansson (SD) om slopande av parkeringsavgift på kvällar och helger KS/2014:410
§41 Svar på motion av Amanda Möllenhoff (V) och Thomas Magnusson (V) angående HBTQ-kompetens i Solna stad KS/2015:136
§42 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) och Matilda Baraibar (MP) angående åtgärder för en trevligare utemiljö i Solna: papperskorgar, offentliga toaletter och dricksvattenfontäner KS/2015:211
§43 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående gångbryggor vid Huvudsta strand KS/2015:294
§44 Svar på motion från Atilla Yavuz (V) och Rebecca Hedenstedt (V) "Om att införa flexibel parkeringsnorm" KS/2015:353
§45 Anmälda motioner KS/2016:22 KS/2016:23 KS/2016:24 KS/2016:25
§46 Anmälda interpellationer KS/2016:26 KS/2016:27 KS/2016:28 KS/2016:29