Sammanträde: KFN/2016-11-17

Sammanträdesdatum:
2016-11-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§77 Fastställande av föredragningslista
§78 Information
§79 Svar på nämndinitiativ angående ungdomsdeltagande och engagemang i samhälle och demokrati i Solna KFN/2016:85
§80 Budgetuppföljning per oktober 2016 KFN/2016:133
§81 Utveckling av Solna stads musik och Krausstipendium KFN/2016:129
§82 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2017 KFN/2016:128
§83 Antagande av driftentreprenör för drift av Solnas bad KFN/2016:86
§84 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2016:17 KFN/2016:32
§85 Anmälan av ärendelista KFN/2016:31
§86 Övriga frågor