Sammanträde: TND/2016-11-16

Sammanträdesdatum:
2016-11-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§108 Fastställande av föredragningslista
§109 Sekretessbelagd TND/2016:560
§110 Yttrande över motion gällande smart parkeringspolitik TND/2016:1323
§111 Yttrande över motion gällande fler fotbollsytor i Solna TND/2016:1124
§112 Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2017 TND/2016:1437
§113 Lägesrapport konkurrensplan november 2016 TND/2016:88
§114 Lägesrapport kontaktcenter oktober 2016 TND/2016:95
§115 Förvaltningschefen informerar
§116 Frågor till förvaltningen
§117 Anmälan av delegationsbeslut
§118 Ärendelista
§119 Övrigt