Sammanträde: KFN/2016-12-15

Sammanträdesdatum:
2016-12-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§87 Fastställande av föredragningslista
§88 Närvarorätt
§89 Information
§90 Verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 - 2019 - reviderad version KFN/2016:8
§91 Ändrad tidplan för ny biblioteksplan 2017-2023 KFN/2016:57
§92 Avskrivning av osäkra fordringar KFN/2016:144
§93 Beslutsattestanter 2017 KFN/2016:9
§94 Utvecklad verksamhet med återtagen drift för Olle Olsson Hagalund-museet inklusive depositionsavtal KFN/2016:131
§95 Avslut av gällande driftavtal med handelsbolaget Olle Olsson Hagalund-museet KFN/2016:132
§96 Meddelanden KFN/2016:139 KFN/2016:17
§97 Anmälan av ärendelista KFN/2016:31
§98 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2016:32
§99 Övrigt