Sammanträde: ON/2016-06-15

Sammanträdesdatum:
2016-06-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§59 Fastställande av föredragningslista
§60 Information
§61 Delårsrapport per den 30 april 2016 ON/2016:39
§62 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2015 på Omvårdnadsförvaltningen ON/2016:77
§63 Sammanställning av rapportering om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ON/2016:72
§64 Prognos över behov av vård- och omsorgsboende 2017-2025 ON/2016:78
§65 Avskrivning av osäkra fordringar 2016 ON/2016:80
§66 Inkomna upprättade handlingar
§67 Anmälan av delegationsbeslut
§68 Meddelanden
§69 Rapport från kontaktpolitiker
§70 Övriga frågor