Sammanträde: BND/2015-06-16

Sammanträdesdatum:
2015-06-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§76 Fastställande av föredragningslistan
§77 Delårsrapport per april 2015 BND/2015:465
§78 Planuppdrag för del av fastigheten Huvudsta 3:1 m.fl. BND/2015:450
§79 Planuppdrag för detaljplan Motorn 10 BND/2015:451
§80 Sekretessbelagd BND/2015:58
§81 Sekretessbelagd BND/2015:352
§82 Charlottenburg 11, Solnavägen 94-100 Nybyggnad av fyra flerbostadshus BND/2015:468
§83 Sekretessbelagd BND/2015:477
§84 Haga 2:1, Hagaparken Strandskyddsdispens för förnyelse av vattenledningsnätet BND/2015:103
§85 Järva 3:8 och Järva 3:9, Råsta strandväg 15, dispens från strandskydd för två stycken borrhål BND/2015:406
§86 Förvaltningschefen informerar
§87 Frågor till förvaltningen
§88 Anmälan av delegationsbeslut
§89 Anmälan av ärenden
§90 Övrigt