Sammanträde: KS/2016-05-16

Sammanträdesdatum:
2016-05-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§69 Fastställande av föredragningslista
§70 Strategi för cykelplanering – cykelplan KS/2015:571
§71 Detaljplan för kv Stallmästaregården mfl. KS/2016:189
§72 Höjt avgiftstak för avgifter i äldreomsorgen KS/2016:184
§73 Ändring av lokala miljö- och hälsoföreskrifter KS/2016:145
§74 Yttrande över Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna KS/2016:154
§75 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående införande av medborgarförslag KS/2015:133
§76 Meddelande: Revisionsrapport Övergripande granskning av extern förvaltning KS/2016:158
§77 Övrig fråga
§78 Anmälan av ärenden
§79 Anmälan av delegationsbeslut