Sammanträde: BND/2016-04-06

Sammanträdesdatum:
2016-04-06

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§31 Fastställande av föredragningslistan
§32 Detaljplan för del av kv Flundran BND/2016:226
§33 Detaljplan för del av kv. Startboxen m.fl. BND/2015:136
§34 Detaljplan för del av kv Signalen BND/2015:2874
§35 Haga 4:18, Kv. Patienten BND/2016:172
§36 Kv. Laboratoriet 5 BND/2016:131
§37 Förvaltningschefen informerar
§38 Information
§39 Frågor till förvaltningen
§40 Ärendelista
§41 Anmälan om delegationsbeslut
§42 Övrigt