Sammanträde: MHN/2012-11-29

Sammanträdesdatum:
2012-11-29

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§80 Ordförande öppnar mötet
§81 Protokollsjustering
§82 Närvaro
§83 Föredragningslista
§84 Informationsärenden: 1. Måluppföljning 2. Budgetuppföljning 3. Miljöövervakning - status
§85 Delegationsbeslut fr.o.m. 22 september t.o.m. 31 oktober 2012, §§ 818-928 MHN/2012:23
§86 Budgetuppföljning per 31 oktober 2012 MHN/2011:272
§87 Indexhöjning 2013 av Taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel, Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och Taxa för Solna stads tillsyn inom strålskyddslagens område MHN/2012:403
§88 Utdelning av Solna stads Miljöpris 2012 MHN/2012:287
§89 Remissvar av motion angående användning av avfallskvarnar anslutna till en tank i restaurangkök i Solna MHN/2012:367