Sammanträde: KF/2012-11-27

Sammanträdesdatum:
2012-11-27

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Föredragningslista
§147 Svar på inlämnade fråga av Mia Fällström (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående bidrag till studieförbund KS/2012:411
§148 Svar på inlämnad fråga av Mia Fällström (V) till kommunstyrelsens ordförande angående säkerheten kring Arenaevenemang KS/2012:412
§149 Svar på interpellation av Martin Eliasson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående Friends Arenas prognostiserade resultat - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2012 KS/2012:317
§150 Svar på interpellation av Samad Masrour (S) till kommunstyrelsens ordförande angående att skapa en trygg arbetsmiljö för alla inom kommunens verksamheter och bolag KS/2012:357
§151 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående "naturparklek" i Hagaparken KS/2012:358
§152 Svar på interpellation av Mia Fällström (V) till kommunstyrelsens ordförande angående stadens HR-strategiprojekt KS/2012:364
§153 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående ökade resurser till stadsbyggnadsförvaltningen KS/2012:363
§154 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående inventering av mark att bygga på KS/2012:362
§155 Svar på interpellation av Stephanie Gilot (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående klimatsmart bostadsbyggande KS/2012:361
§156 Justeringar av aktieägaravtalen samt kostnadsregleringar i Arenabolagen KS/2007:317 KS/2009:343 KS/2012:337
§157 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2013 KS/2012:377
§158 Svar på motion av Sophia Andersson (S) om klausul om utsmyckning i avtal vid försäljning av mark till byggnadsföretag - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2012 KS/2012:229
§159 Avsägelse (KS/2010:355)
§160 Avsägelse (KS/2010:350)
§161 Avsägelse (KS/2010:350)
§162 Avsägelse (KS/2010:349)
§163 Avsägelse (KS/2010:344)
§164 Barn- och utbildningsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:344)
§165 Barn- och utbildningsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:344)
§166 Socialnämnden, fyllnadsval (KS/2010:349)
§167 Socialnämnden, fyllnadsval (KS/2010:349)
§168 Miljö- och hälsoskyddsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:347)
§169 Stadsbyggnadsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:350)
§170 Svar på interpellation av Susanna Güven (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående avstängningen av Hagalundsgatan under det närmaste året KS/2012:356
§171 Svar på interpellation av Susanne Nordling (MP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående träd som drabbats av almsjukan KS/2012:354
§172 Svar på interpellation av Mia Fällström (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående skolbibliotek i stadens skolor KS/2012:359
§173 Svar på interpellation av Bernard Huber (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående Solnas skolbaracker KS/2012:355
§174 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till kompetensnämndens ordförande angående arbetsmarknadsåtgärder i staden KS/2012:360
§175 Motioner
§176 Interpellationer