Sammanträde: SN/2016-04-19

Sammanträdesdatum:
2016-04-19

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§35 Fastställande av föredragningslista
§36 Sekretessbelagd SN/2016:111
§37 Sekretessbelagd SN/2016:108
§38 Sekretessbelagd SN/2016:107
§39 Information
§40 Revidering av riktlinjer och rutiner för handläggning av våld i nära relation SN/2016:88
§41 Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Solna SN/2016:106
§42 Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning SN/2016:45
§43 Sekretessbelagd SN/2016:84 SN/2015:302
§44 Anmälan av delegationsbeslut SN/2015:306
§45 Övriga frågor