Sammanträde: SN/2016-12-13

Sammanträdesdatum:
2016-12-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§100 Fastställande av föredragningslista
§101 Reviderad verksamhetsplan och budget för socialnämnden 2017 SN/2016:233
§102 Månadsuppföljning per oktober 2016 SN/2016:261
§103 Sekretessbelagd
§104 Sekretessbelagd
§105 Strategisk plan för att motverka utestängning från bostadsmarknaden SN/2016:274
§106 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd SN/2016:268
§107 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Mia Fällström (V) och Atilla Yavuz (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor i Solna Stad SN/2016:192
§108 Solnas deltagande i samordningsförbund SN/2015:118
§109 Genomförd brukarundersökning 2016 SN/2016:263
§110 Uppsägning av avtal om gemensamt Familjevåldsteam för personer som utövar våld i nära relationer SN/2016:264
§111 Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning SN/2016:45
§112 Anmälan av delegationsbeslut
§113 Övriga frågor