Sammanträde: BND/2016-06-08

Sammanträdesdatum:
2016-06-08

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§59 Fastställande av föredragningslistan
§60 Sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet BND/2016:448
§61 Byggnadsnämndens delegationsordning, revidering BND/2015:5
§62 Byggnadsnämndens delårsrapport januari - april 2016 BND/2016:426
§63 Detaljplan för Stallmästaregården BND/2016:419
§64 Detaljplan för del av kv. Signalen BND/2015:2874
§65 Sekretessbelagd BND/2016:115
§66 Snöskatan 1, Bredkilsbacken 1 Tidsbegränsat åtgärd - nybyggnad av bostadsmoduler BND/2016:395
§67 Järva 3:8, strandskyddsdispens, schaktgrop för borrning BND/2016:344
§68 Förvaltningschefen informerar
§69 Frågor till förvaltningen
§70 Ärendelista
§71 Anmälan av delegationsbeslut
§72 Övrigt