Sammanträde: KPN/2017-01-24

Sammanträdesdatum:
2017-01-24

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§1 Information om Stockholm 2020 - en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos
§2 Information om samverkansavtal Arbetsförmedlingen - långtidsarbetslösa
§3 Reviderad verksamhetsplan och budget 2017 KN/2016:13
§4 Reviderad delegationsordning KN/2017:7
§5 Reviderad attestordning KN/2017:1
§6 Reviderad prioriteringslista för antagning till vuxenutbildningen 2017 KN/2017:6
§7 Återrapportering av delegationsbeslut
§8 Meddelanden
§9 Övrigt