Sammanträde: KS/2016-04-11

Sammanträdesdatum:
2016-04-11

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§48 Fastställande av föredragningslista
§49 Årsredovisning 2015 för Solna stad KS/2015:318
§50 Storstockholms brandförsvars årsredovisning för år 2015 KS/2016:41
§51 Signalistens årsredovisning för år 2015 KS/2016:146
§52 Överenskommelse om exploatering avseende bebyggelse för bostäder inom del av fastigheterna Palsternackan 2 och Huvudsta 3:1 i Huvudsta KS/2014:188
§53 Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl KS/2014:188
§54 Planuppdrag för ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum inom Haga 4:35 (Biomedicum) KS/2016:150
§55 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal KS/2016:147
§56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta KS/2016:149
§57 Yttrande över ansökan från Ellevio AB om förlängning av nätkoncession, Järva - Ålkistan KS/2015:454
§58 Yttrande över uppdaterad byggnadsminnesförklaring av statens bakteriologiska laboratorium KS/2016:99
§59 Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) och Sophia Andersson (S) angående meningsfull sommarfritid för flera genom sommarjobb (M 12/15) KS/2015:208
§60 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V) och Amanda Möllenhoff (V) om skateboardramp vid Ekensbergsbron (M 24/15) KS/2015:493
§61 Avsägelse i Kommunala pensionärsrådet KS/2015:161
§62 Avsägelse i Likabehandlingskommittén KS/2014:483
§63 Avsägelse i Internationella kommittén KS/2014:484
§64 Val av ledamot i Kommunala pensionärsrådet KS/2015:161
§65 Val av ledamot Likabehandlingskommittén KS/2014:483
§66 Val av ledamot i Internationella kommittén KS/2014:484
§67 Anmälan av ärenden
§68 Anmälan av delegationsbeslut