Sammanträde: BND/2016-10-19

Sammanträdesdatum:
2016-10-19

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
3 Fastställande av föredragningslistan
§103 Sekretessbelagd BND/2015:201
§104 Sekretessbelagd BND/2015:547
§105 Sekretessbelagd BND/2015:2916
§106 Sekretessbelagd BND/2016:18
§107 Sekretessbelagd BND/2015:2918
§108 Sekretessbelagd BND/2016:17
§109 Sekretessbelagd BND/2015:2920
§110 Sekretessbelagd BND/2016:16
§111 Delårsrapport per augusti BND/2016:775
§112 Verksamhetsplan och budget för 2017 BND/2016:774
§113 Program för del av fastigheten Huvudsta 3:1 och kv. Krukmakaren BND/2015:450
§114 Detaljplan för Järva 2:9 (Bagartorp) BND/2015:256
§115 Detaljplan för kv Bollen m fl. BND/2015:88
§116 Program för Norra Hagastaden BND/2015:541
§117 Detaljplan för del av kv. Startboxen m. fl. BND/2015:136
§118 Tygeln 2 Nybyggnad kontorshus BND/2016:572
§119 Stenhöga 2 Nybyggnad hotell BND/2016:655
21 Fregatten 1 Rivning av enbostadshus, lov i efterhand BND/2015:493
§120 Förvaltningschefen informerar
§121 Frågor till förvaltningen
§122 Ärendelista
§123 Anmälan av delegationsbeslut
§124 Övrigt