Sammanträde: ON/2016-04-19

Sammanträdesdatum:
2016-04-19

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§40 Fastställande av föredragningslistan
§41 Information
§42 Budgetuppföljning per 31 mars 2016 (ON/2016:39) ON/2016:39
§43 Höjt avgiftstak för avgifter i äldreomsorgen ON/2016:53 ON/2016:53
§44 Inkomna upprättade handlingar
§45 Delegationsbeslut
§46 Meddelanden
§47 Rapport från kontaktpolitiker
§48 Övriga frågor