Sammanträde: SN/2016-05-17

Sammanträdesdatum:
2016-05-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§46 Fastställande av föredragningslista
§47 Information
§48 Månadsuppföljning tom mars 2016 SN/2016:126
§49 Revidering av handlingsplan mot våld i nära relationer SN/2016:125
§50 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen. SN/2016:117
§51 Val till individ- och familjeomsorgsutskottet den 30 juni, 14 juli samt 4 augusti SN/2016:132
§52 Meddelanden SN/2016:91
§53 Anmälan av delegationsbeslut
§54 Övrigt